Vum Bam zum Schaukelpäerd/zur Bänk

 • Datum

  Kurs hat begonnen (12/01/2019 - 09/02/2019)
 • Adresse

  Berdorf
  5, rue de Consdorf
  L-6551 Berdorf
 • Uhrzeit

  09:00-16:00 (Deel 1)
  09:00-18:00 (Deel 2)
 • Termine

  12.01.2019 (Deel 1)
  26.01.2019 (Deel 2)
  09.02.2019 (Deel 2)
  09.02.2019 (Deel 2)
 • Preis

  310 Euro (Schaukelpäerd)
  290 Euro (Bänk)
 • Inhaltsbeschreibung

  Opgepasst: Dëse Cours besteet aus 2 Deeler. Den éischten Deel fënnt am Bësch statt, den zweeten an enger Schräinerei!
  Deel 1: Dir gidd mam Fierschter an de Bësch an léiert munches iwwert d'Bewirtschaftung. Duerno gëtt eng Visit vun der Seeërei Scholtes (Manternach) gemaach.
  Deel 2: Dir baut an der Schräinerei Baden oder an der Schräinei Thomé e Schaukelpäerd (Baden) oder eng Bänk (Thomé & Baden)
 • Dozent

  Germain&Pit Scholtes (Seeërei Scholtes) Robi Baden (Schräinerei Baden), Stephan Cuers (Schräinerei Thomé)
 • Zielpublikum

  • Arbeitssuchende
  • Berufstätige
  • Frauen
  • Männer
 • Themenbereich

  • Arbeit-Beruf
  • Natur und Umwelt