Ferme pédagogique Om Béchel

12 Om Béchel L-9940 Asselborn
Tél: 621391295

E-mail: iaesel@pt.lu
  • Formations

    Il n'y a actuellement pas d'offres de formation
  • Description

    D'Ferme Pédagogique Om Béchel get Eech an o ären Kanner d'Méiglichkeet den Baurenhaff an d'Déiren dei do liewen besser kennenzeléiren.
    Mer maan Randonnéen mat eisen Iäeselen, et kann en bei Figderen hëllefen, mer verschaffen d'Woll van eisen Schoof, an na villes mei...

    Mer freeën eis op Eech!