Myriam Welschbillig

rue de Hollenfels 29
L-7481 Tuntange
Tél: 23638430
E-mail: traduction@mwt.lu
Page d'accueil: http://www.mwt.lu
 • Description

  Iwwersetzerin mat Schwéierpunkt Lëtzebuerger Sprooch
  Orthographiescoursë fir d'Lëtzebuergescht - all Niveau
  vum Ministère als Formatrice unerkannt
 • Public cible

  Erwuessener, déi ganz gutt lëtzebuergesch schwätzen
 • Méthode

  • Sans indications
 • Sujet

  • Langues
 • Trainer

  Oui